En oversigt over det kronologiske forløb frem til august 2018

Staten har pålagt en række kommuner ud over landet at vurdere risikoen for oversvømmelse fra havet, en af disse kommuner er Solrød.
 
I ønsket om at give så objektiv vurdering af hvorfor vi ikke mener der er behov for kystsikring af hele kommunen, er der nedenfor en kronologisk oversigt over beslutningsforløbet i Solrød kommune.
 
Hvorfor vi ikke mener der skal kystsikres på strækningen Ventegodtsvej til Birkelyngen vil blive uddybet yderligere på efterfølgende sider.
Lovgrundlaget
I perioden 1998 - 2002 var der betydelige oversvømmelser i Centraleuropa, hvor mange mennesker mistede livet og store værdier gik tabt. Derfor besluttede man i EU, at de enkelte lande skulle gøre sig nogle overvejelser om hvilken risiko der var for oversvømmelse i deres land. EU udarbejdede direktiv 2007/60/EF direktiv 2007/60/EF om risikostyring af oversvømmelse.
 
På baggrund af EU direktivet, gennemførte folketinget (lov nr. 1505 af 27. december 2009) LOV nr 1505 af 27/12/2009 Historisk og (lov nr. 267 af 11 marts 2009) LBK nr 267 af 11/03/2009 Historisk samt (bekendtgørelse nr. 121 af 2. februar 2010) BEK nr 121 af 02/02/2010 Historisk. Love og bekendtgørelse skal danne grundlag for gennemførelse af kystsikring af områder med risiko for oversvømmelse.
 
På baggrund af loven udarbejdede Kystinspektoratet en vejledning der anviser, hvordan kommunerne skal udarbejde risikostyringsplaner, klik her for at læse vejledningen.
Af bekendtgørelsen fremgår det, at Kystinspektoratet skulle udarbejde oversvømmelseskort som viste hvor i Danmark der var risiko for oversvømmelse fra havet. Her er Køge Bugt et af områderne Klik her for at se Kystinspektoratets udpegning af risikoområder.
Det fremgår også af rapporten, hvorfor Kystinspektoratet har udvalgt de områder der er risiko for at blive oversvømmet ved stormflod. Det er bemærkelsesværdigt at Roskilde Fjord ikke indgår som risikoområde, hvem husker ikke Jyllinge Nordmark!!!
 
Solrød kommunes Risikostyringsplan
Af bekendtgørelsen fremgår det, at kommuner hvor der er risiko for oversvømmelse skal udarbejde en risikostyringsplan for de områder der indgår i Kystdirektoratets oversvømmelseskort.
Såvel i EU direktivet som i loven fremgår det, at de berørte borgere skal inddrages i beslutningsprocessen. Derfor har Solrød kommune nedsat en Kystsikringsgruppe, som består af de 4 grundejerforeninger langs kysten samt Danmarks Naturfredningsforening.
 
På baggrund af risikostyringsplanen besluttede Byrådet at der skulle udarbejdes et katalog over mulige kystsikringsprojekter i kommunen, til det arbejde valgte kommunen ingeniørfirmaet Niras til at udarbejde projekt Stormflodssikring i Solrød Kommune.
 
Et alternativt forslag til kystsikring
Da kommunens risikostyringsplan blev offentliggjort, fremgik det at der var planer om et dige i klitterne på Staunings Ø samt et anlæg der sikrede udløbet fra lagunen mellem Staunings Ø og Ølsemagle revle. Axel Bøggild var af den opfattelse, at det var en meget dårlig ide at der skulle udføres større anlægsarbejder i et fredet klitområde, derfor udarbejdede han et alternativt forslag til kystsikring. Klik her for at læse det alternative forslag til kystsikring.
 
Kystgrundejernes fælles indstilling
På baggrund af Axel Bøggilds forslag besluttede de tre kystgrundejerforeninger at udarbejde et fælles alternativt forslag til kystsikring, som skulle være det grundejerforeningerne ville foreslå kommunen i Kystsikringsgruppen. Klik her for at læse kystgrundejernes forslag til kystsikring.
 
I forslaget om kystsikring indgik at Strandstien i hele sin udstrækning blev hævet til kote 2,00 m. I ønsket om at synliggøre hvor meget Strandstien skulle hæves, besluttede Jersie Strands Grundejerforening at anmode et landinspektør firma om at afsætte kotepæle (de røde pæle) i højden 2,00 m pr 50 m langs Strandstien. Det viste sig her at stien skulle hæves mellem 0,00 og 0,60 m, altså en relativt beskeden hævning.
 
På en stivandring med dele af kystsikringsgruppen samt forvaltningen fra Solrød Kommune var der enighed om, at den mest skånsomme og den billigste løsning på kystsikring på strækningen fra Ventegodtsvej til Skensved Å var at hæve Strandstien samt et indvendig dige fra Engvej til Skensved Å, samt et højvandslukke i Skensved Å.
 
Under arbejdet blev Axel Bøggild som sad i Kystsikringsgruppen for Jersie Strands Grundejerforening, opmærksom på at der kun var 2 beboelser i området fra Ventegodtsvej til Birkelyngen som lå lavere end sikringshøjden 2,00 m, de øvrige mere end 400 beboelser lå over kote 2,00 m. Han gjorde derfor ved et møde med forvaltningen den 20. december 2017 indsigelse mod at der skulle kystsikres på denne strækning.
 
Nye oplysninger og højdekort
På opfølgningsmøde med forvaltningen i Solrød kommune og Jersie Strands Grundejerforening den 11. januar 2018, blev det oplyst at de højdekort vi tog afsætning i var forældede.
 
På den baggrund kontaktede Axel Bøggild Kystdirektoratet og fik oplyst hvor de sidst opdaterede højdekort kunne findes, Klik her for at se kort. Disse kort, hvor bygninger er indtegnet, viser klart hvor højdekurven 2,00 m befinder sig.
 
Af kortene kan man se at kun af to beboelser på strækningen Ventegodtsvej - Birkelyngen ligger lavere end kote 2,00, og her kun få centimeter. De øvrige mere end 400 beboelser i området ligger over sikringskoten 2,00 m, og får dermed ingen beskyttelse af kommunens påtænkte kystsikring.
Det betyder at ingen værdier eller mennesker er i risiko for at blive oversvømmet på strækningen Ventegodtsvej - Birkelyngen.
 
Forvaltningens indstilling til Byrådet
I samarbejde med forvaltningen, Ingeniørfirmaet NIRAS og Kystsikringsgruppen blev der udarbejdet et skitseprojekt Stormflodssikring i Solrød Kommune. Projektet blev forelagt på byrådsmødet den 26. februar 2018. Klik her for at læse indstillingen til byrådet i referatet af byrådsmødet.
 
Indstillingen er i to dele, dels selve kystsikringen (punkt 20.) og dels principper for udgiftsfordeling (punkt 21.) Der er vedlagt 1 bilag til punkt 20. kataloget (Stormflodssikring i Solrød Kommune) hvor der er flere muligheder for kystsikring, og 4 bilag til punkt 21. bl.a. en advokatudtalelse fra advokat Poul Heidmann og oversvømmelseskort.  Af kystsikringsmuligheder besluttede Byrådet, at der skulle arbejdes videre med et indvendigt dige på strækningen fra Ventegodtsvej til Skensved Å. Principper for udgiftsfordeling indstillingen blev også tiltrådt af Byrådet.
 
På baggrund af Byrådets beslutning har Solrød Kommune fremsendt indstillingen til Kystinspektoratet til udtalelse. Kystinspektoratet har den 13. juni 2018 svaret kommunen. Kystinspektoratets svar til kommunen er en såkaldt §-2 udtalelse. Svaret er meget generelt, men det bakker op om at kystsikringen i en del af kommunen udføres som et indvendigt dige.
 
Hvorfor ingen kystsikring?
Målet med kystsikring (i henhold til EU direktivet samt lovgivningen i Danmark) er at sikre menneskeliv ikke går tabt og at sikre værdier. På strækningen Ventegodtsvej til Birkelyngen er der ingen beboelser eller menneskeliv der er i risiko for oversvømmelse ved en vandstand i Køge Bugt på 2,00 m.
 
Sikringshøjden på østsiden af strandvejen er (jf. de tiltrådte indstillinger) besluttet af Solrød Kommune til at være 2,00 m.
I Lov om kystbeskyttelse fremgår det af § 9 a. Stk. 1. at ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, kan pålægges en bidragspligt. Ingen menneskeliv og værdier bliver beskyttet af den kystsikring som Solrød Kommune har påtænkt på strækningen Ventegodtsvej til Birkelyngen. Det er derfor ikke lovmedholdeligt at kommunen vil kræve 2,00 m kystsikring på strækningen.
 
Helt lavpraktisk giver det ikke mening at kystsikre en natursti mod oversvømmelse som måske forekommer en gang hvert 200 år.
 
Sagens videre forløb
Solrød Byråd skal på møde den 27. august 2018 genbehandle kystsikring i kommunen og beslutte hvilken kystsikring der skal implementeres.
Herefter skal ejerne af de ejendomme, som kan pålægges bidragspligt til kystsikringen, informeres direkte af kommunen. Informationen skal oplyse om hvilke tiltag der skal udføres, herunder omkostningerne som vil blive pålagt ejendommen.
 
Projektet skal i offentlig høring og der kan afholdes borgermøde(r).
Derefter skal byrådet behandle forslaget på ny, og evt. indsigelser skal indgå i byrådets behandling. Rent praktisk er det kommunens embedsmænd, der behandler indkomne forslag og giver en indstilling til byrådet.
 
Hvis der skal indarbejdes ændringer i forslaget til byrådet er det vores opfattelse, at det skal ske ved at byrådet på mødet den 27. august 2018 skal have forståelse for der ikke er behov for kystsikring på dele af kysten. Det skal medføre at forvaltningen må udarbejde en ny indstilling, hvor strækningen Ventegodtsvej til Birkelyngen er udtaget af projektet.
Hvis vi ikke i denne fase får gjort byrådet forståeligt der ikke skal kystsikres på en del af kysten, så vil det blive vanskeligere at stoppe unødvendige dele i projektet.
 
Hvad gør JS-Kystsikring
VI gør følgende:
  • Vi vil løbende informere de berørte grundejere om behovet for kystsikring set ud fra beboernes synspunkt, det vil ske på hjemmesiden www.JS-kystsikring.dk.
  • Vi vil afholde orienteringsmøder for grundejerne i området øst for strandvejen, det vil ske når Solrød Kommune har udsendt orientering om kystsikring til grundejerne, og gerne umiddelbart op til borgermødet om kystsikring.
  • Vi vil forsøge at få plads i kystsikringsgruppen i kommunen.
  • Vi vil besvare spørgsmål som tilgår os på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Spørgsmål og svar vil blive lagt ind på hjemmesiden www.JS-jystsikring.dk.       
  • Vi vil holde en afstemning, hvor alle grundejere øst for strandvejen på strækningen Ventegodtsvej - Birkelyngen får mulighed for at stemme, om de ønsker kommunens kystsikring eller ej.
  • Resultatet af afstemningen vil tilgå Solrød Kommune.
  • Vi vil oprette en Facebook gruppe JS-kystsikring, så information hurtigt kan nå beboerne i området.
  • Vi vil give orientering om grundejernes muligheder for at gøre indsigelse, når Solrød Kommune kontakter grundejerne om den planlagte kystsikring og sender det i høring.
 
Jersie Strands Grundejerforening
Nogle vil nok spørge: Hvorfor JS-kystsikring? Det er vel en opgave for grundejerforeningen JSG (det meste af strækningen Ventegodtsvej - Birkelyngen ligger i JSG's område).
Her er svaret ja, det burde det. Men vi er af den opfattelse, at JSG ikke på tilfredsstillende vis varetager grundejerne på østsiden af Strandvejens interesser. Således har det i bestyrelsen ikke været muligt at komme igennem med synspunktet, at der ikke skal kystsikres på strækningen Ventegodtsvej - Birkelyngen.
 
JSG er repræsenteret i Kystsikringsgruppen, det er altså alene flertalsbeslutninger i JSG bestyrelsen der bliver fremført i kystsikringsgruppen, ikke de synspunkter som kommer frem på denne hjemmeside. JS-kystsikring vil forsøge at komme ind i Kystsikringsgruppen, så grundejernes stemme på østsiden af Strandvejen bliver hørt i gruppen.
 
Det er også tankevækkende, at JSG på sin hjemmeside anfører man ved kommunens forslag til kystsikring ”tegner en forsikring” mod oversvømmelse. Der er ingen JSG beboelser øst for Strandvejen der bliver oversvømmet af en 2,00 m stormflod. Det er spild af penge at tegne en forsikring, når der aldrig vil blive ”udbetalt erstatning”!!!

 

Design By Primer Themes