Stormflod set mod nordFå timer og ca. 25 cm fra stormfloden AfterUrd toppede med 164 cm højvande. Billedet er set mod nord på Staunings Ø ud for Strandtoften. Der var et godt stykke fra toppen af klitterne ned til vandet.

Hvordan er den natur- og miljømæssig kvalitet?

Lovgrundlag
Vi forholder os hovedsageligt til hvad der er gældende for internationale naturbeskyttelsesområder, såkaldte Natura 2000 områder.
Sådanne områder er på omfattende vis er underlagt forskellige nationale love og EU-direktiver Note 1.
 
I Solrød er en del af det internationalt fredede Natura 2000 område, EF-Habitatområde H130, beliggende ved lagunen. I dansk kontekst benævnes området ”Natura 2000-område N147, Ølsemagle Strand og Staunings Ø”.
Området indeholder bl.a. de prioriterede naturtyper strandeng og grå/grøn klit Note 2.
 
Helt generelt kan der ikke gennemføres foranstaltninger i et projekt, der kan skade et EF-Habitatområde, altså et Natura 2000 område. Det kan kun fraviges, når der ikke findes nogen alternativ løsning, og når der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsmæssige interesser.
 
Vi siger, at det helt afgjort er bedst at undgå indgreb i fredede naturområder.
Indgreb i et Natura 2000 område, som er enten overflødige, unødvendige eller der er en alternativ løsning for, bør slet ikke foretage. Det vil stride imod nationale og internationale love, bestemmelser og forskrifter.
 
Hvad skal vurderes
Der skal foretages en vurdering af, hvorvidt den ansøgte foranstaltning er optimal i forhold til den konkrete risiko, samt området generelt.
Der vil kunne inddrages en vurdering af anlæggets visuelle påvirkning.
 
Hvad skal også vurderes i fredet Natura 2000 område
Der er strenge beskyttelsesbestemmelser for Natura 2000 områder. En kort beskrivelse:
I henhold til Habitatbekendtgørelsen skal der forud for en eventuel gennemførelse af et projekt foretages følgende: 
 1. Projektet skal underkastes en foreløbig vurdering med henblik på at vurdere, om projektet kan påvirke Natura 2000-området væsentligt (en væsentlighedsvurdering)
 2. Hvis væsentlighedsvurderingen konkluderer, at det ikke kan afvises, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der gennemføres en konsekvensvurdering
 3. Hvis konsekvensvurderingen viser, at det ikke kan udelukkes, at projektet under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger skader Natura 2000-området, kan projektet ikke vedtages eller tillades
Uanset om et projekt placeres indenfor eller udenfor et Natura 2000-område, vil det som udgangspunkt ikke kunne vedtages eller tillades, hvis det ikke kan udelukkes, at det vil skade Natura 2000-området.
 
Der skal ved administrationen af reglerne tages udgangspunkt i et forsigtighedsprincip.
Det betyder bl.a., at: 
 • hvis der er tvivl om, hvorvidt en aktivitet har en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området, så skal der laves en konsekvensvurdering
 • hvis der er videnskabelig tvivl om skadevirkninger, dvs. at skade ikke kan udelukkes, skal hensynet til Natura 2000-området veje tungest. Dette betyder i praksis, at der ikke kan gives tilladelse til projektet

Efter EU-Domstolens praksis skal der ske en meget høj prioritering af et sikkert, fagligt grundlag for vurderingen.

Hvis der er flere mulige løsninger Note 3, er der efter EU-domstolspraksis pligt til at vælge det mindst skadelige alternativ. I vurderingen og sammenligningen af alternativer må der ikke inddrages f.eks. økonomiske kriterier. 

Konsekvensvurdering
Kystdirektoratet har tidligere vurderet der ifm. Solrøds kystsikring skal laves en konsekvensvurdering. Vurderingen vil omfatte påvirkninger fra både Køges og Solrøds kystsikringsprojekter, da den samlede påvirkning af Natura 2000 området er afgørende.
Det fremgår af Forslag til kystsikringsløsninger (side 57), at den nuværende konsekvensvurdering viser der forventes varig påvirkning på naturen, hvilket kan være problematisk. Det gør sig gældende for begge løsninger, landdiger landværts lagunen og klitdiger på Staunings Ø.
 
Område 2 indgreb
Jf. Forslag til kystsikringsløsninger vil der foretages indgreb i det fredede område Trylleskoven, når Karlstrup Mosebæk højvandslukket ved kysten og et tilsluttet tværdige nord for bækken etableres.
Vi siger, der findes en alternativ løsning. Tværdiget kan etableres syd for bækken eller på bækkens sydlige brink uden behov og brug af et højvandslukke. Dermed holdes hele område 2’s foranstaltning udenfor det fredede område Trylleskoven.
Tværdiget kan linjeføres på brinken, f.eks. langs kote 1,0 m kurven, se koter i kort HER. Strækningen er 350 meter, men der er kun behov for tværdige på 260 meter. Det skyldes kote 2,0 m kurven er ved bækkens brink for de vestligste 90 meter.
 
Område 3 indgreb
Der foretages jf. Forslag til kystsikringsløsninger indgreb i det internationalt fredede Natura 2000 område ved lagunen.
Tværdiget mellem klitdiget ved kysten og Ventegodtsvej er placeret i Natura 2000 fredet område, se Natura 2000 kort.
Vi siger der findes alternativer for tværdiget, som bedre kan respektere hensynet til Natura 2000 området (mindre skadelige alternativer), se kort HER.  
 • Grøn linjeføring for tværdiget er ved grænsen til Natura 2000 området. Dog er én beboelse (den sydøstligste beboelse på Fuglesangsvej) i risiko for oversvømmelse ved en 2,0 m vandstand i lagunen. Beboelsen er beliggende tæt på 1,5 m kotekurven.
 • Blå linjeføring for tværdiget er placeret mindst muligt i Natura 2000 området, når den sydøstligste beboelse på Fuglesangsvej også skal beskyttes af tværdiget mod oversvømmelse ved en 2,0 m vandstand i lagunen.
Begge linjeføringer er kortere end Forslag til kystsikringsløsninger tværdiget. Linjeføringerne er placeret i påvirkede parcellers skel.
Tværdiget er alene til for at beskytte ejendom nord for Ventegodtsvej. Tværdiget tilhører derfor rettelig område 2, tilsammen med de forbundne udgifter til tværdiget.
 
Syd for Ventegodtsvej befinder område 3’s foranstaltning sig i Natura 2000 området.
Vi siger, der her findes alternative løsninger til at undgå/begrænse indgreb og skade i Natura 2000 området:
 • Strækningen Ventegodtsvej til og med Birkelyngen kan helt undvære landdiget her, Landdiget vil ikke yde nogen beboelser beskyttelse mod oversvømmelse og er derfor overflødigt. Ved at undlade landdiget foretages der ingen indgreb og skade i Natura 2000 området på dette stræk.
 • Det 30 m lange tværdige er beliggende udenfor og vil ikke skade Natura 2000 området. Kun såfremt området syd herfor etablerer højvandsbeskyttelse skal dette tværdige etableres. (Det 30 m lange tværdige er alene til for at give området syd herfor sikringsmulighed, hvis landdiget på strækningen Ventegodtsvej til og med Birkelyngen undlades.)
 • Landdiget mellem det 30 m lange tværdige og Skensved Å kan placeres udenfor Natura 2000 området, eller nær de bebyggede parcellers østligste skel. Derved vil landdiget være udenfor Natura 2000 området, eller mindst muligt i Natura 2000 området.
 • ”Køge-dige” kan som et ”Solrød-dige” etableres nord for Skensved Å eller på åens nordlige brink uden behov for og etablering af højvandslukket i lagunen. ”Solrød-dige” er udenfor og vil ikke skade Natura 2000 området (se kort HER). Gennemstrømningen samt udløbet fra åen til lagunen vil samtidig ikke forandres og forstyrres af et højvandslukke.
 
For strækningen Ventegodtsvej til og med Birkelyngen bør der inddrages en vurdering af landdigets visuelle påvirkning, såfremt dette landdige fortsat skal være en del af foranstaltningen.
Den visuelle påvirkning af landdiget kan blive belastende for nærmeste ejendomme, voksende til det uacceptable ved mulige fremtidige forstærkninger af sikringsniveau (landdigets kronekote øges). Det kan medføre tab af ejendomsværdi.
 
Konklusion
Der er adskillige mindre skadelige alternativer til løsningerne beskrevet i Forslag til kystsikringsløsninger.

Note 1: Et Natura-2000 område er underlagt Habitatdirektivet, EU-direktiv af 21.5.1992 (92/43/EØF). Habitatbekendtgørelsen (BEK nr 926 af 27/06/2016) fastsætter bindende forskrifter til myndighederne om planlægning og administration af planer og projekter, der berører internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder). Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning.
 
Danmark har i bl.a. Miljømålsloven (LBK nr 119 af 26/01/2017) og Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder … (BEK nr 896 af 21/06/2016) implementeret bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiver.
Kan et projekt påvirke et Natura 2000 område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område.
Hvis konsekvensvurderingen ikke godtgøre, at projektet kan gennemføres uden at skade det internationale naturbeskyttelsesområde under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte.
 
Note 2: I Natura 2000-områder, der indeholder prioriterede naturtyper og/eller dyre- eller plantearter, kan fravigelse fra § 5, stk. 1 i ”Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder ….” dog kun ske, når der foreligger bydende nødvendige hensyn til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller, efter udtalelse fra Europa-Kommissionen, andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser.
 
Note 3: Myndighederne skal vurdere alle relevante alternativer med henblik på at vurdere, om der findes alternativer, der bedre kan respektere hensynet til Natura 2000-området. I den sammenhæng kan indgå vurderinger af alternative placeringer og ændret omfang eller udformning af projektet.
Design By Primer Themes