Lagunen_bro_se_oestIdyl ved lagunens midterste bro.

Hvad koster kystbeskyttelsen?

Oplyste omkostninger
Der er blevet oplyst mange priser for kommunens kystbeskyttelse i de forskellige områder. Typisk har priserne kun været for dele af kystbeskyttelsen, mens andre dele ikke er taget med i prisudregningen.
I område 2 er der f.eks. ikke medtaget beplantning af klitdiger til undgåelse af sandflugt. Ej heller er priser for beskyttelse af gennemgangene til stranden (med træriste eller andet) taget med. I område 3 er der f.eks. ikke inkluderet tilpasning af stophaner og etablering af brønde til afvanding af stien og nederste dele af nogen haver. Der skal være højvandslukke i brøndene.
 
Fluktuerende omkostninger
Noget andet er, at priserne har undergået endog meget store ændringer på kort tid.
Det er kommunens rådgiver som beregner priserne, og grundejerforeningerne kan næppe gennemskue hvorvidt priserne er realistiske eller ej.
Hvad der kan gennemskues er, at rådgivers priser har været voldsomt faldende, efterhånden som udviklingsgruppen nærmede sig tidspunktet hvor projektet skulle forelægges byrådet.
Bare for at nævne ét eksempel, rådgiver har angivet følgende priser for 2,0 m landdiger i område 3: 
  1. November 2016: Landdiger (uden ekstra højvandslukke) er prisen i sat til kr. 18.250.000,00
  2. September 2017: Landdiger (med ekstra højvandslukke) er prisen i sat til kr. 5.519.000,00
  3. Januar 2018: Landdiger (med ekstra højvandslukke) er prisen sat til kr. 2.723.000,00
  4. Februar 2018: Landdiger i indstillingen (med ekstra højvandslukke) er prisen kr. 1.918.000,00
Det kan konstateres, at oplyste priser for påtænkte kystsikring i område 3 efter vores mening har været helt umulige at have tillid til. På bare 15 måneder er prisen gået fra godt 18 millioner kr. til knap 2 millioner kr. Det skal nævnes, at JS-kystsikring kan dokumentere disse ovennævnte priser er afgivet fra rådgiver.
På det grundlag findes det umuligt at foretage en reel og realistisk vurdering af om omkostningerne til påtænkte kystsikring, og ikke mindst dele deraf, er rimelige i forhold til værdien af det der ønskes beskyttet af disse dele.
 
Prissikkerhed for grundejerne?
Det er kommunens rådgiver der beregner priser, derfor er det også kommunen der bestemmer hvordan priser skal udregnes. På den baggrund spurgte grundejerforeninger om man kunne få en fast pris til grundejerne, og kommunen så tog risiko og regning for eventuelle meromkostninger. Det ville kommunen ikke.
 
Det er oplyst i den tiltrådte indstilling, punkt 21. at for område 3 vil en grund på 1.000 m² anslået skulle betale 2.600 kr. for kystbeskyttelse. Det er ud fra kommunens oplyste totalomkostning på1.918.000 kr.
Det kan helt enkelt beregnes, at samme 1.000 m² grund skal betale 24.739 kr. for kystbeskyttelse ud fra den først opgivne totalomkostning på 22.250.000 kr.
 
Hvis de beregnede priser var troværdige, så ville kommunen ikke løbe nogen alvorlige risici ved at give grundejerne faste priser på tiltænkte foranstaltninger. Når kommunen afstår fra at give faste priser til grundejerne, så er det op til grundejerne selv at vurdere hvad pris det kan ende med at blive for dem.
 
Risici
I sammenhæng med prisen bør man vurdere hvorvidt en sådan prisrisiko er værd at løbe, sammenlignet med hvad man kan opnå for pengene. Det gør sig især gældende på strækningen Ventegodtsvej – Birkelyngen.
Det af kommunen ubesvarede spørgsmål er:
 
Om der kom 2,0 m højvande i lagunen og uden kommunens anbefalede dige er etableret, præcis hvilke skader vil forekomme hvor på denne strækning, og hvad vil de skader koste at udbedre?
 
Det burde kommunen nemt kunne besvare. Kommunen har i risikostyringsplan (side 20) foretaget meget præcise beregninger for de økonomiske skader en vandstand på 1,54 m i Køge Bugt menes at ville medføre.
Kommunen har fortsat ikke udleveret svar og materiale til det ubesvarede spørgsmål. Disse svar og tilhørende materiale er helt afgørende for at grundejere på strækningen kan vurdere deres risici og om de ønsker kommunens anbefalede foranstaltninger på strækningen eller ej.
Design By Primer Themes