Redegørelsen for hvorfor der ikke skal kystsikres fra Birkelyngen til Ventegodtsvej vil bestræbe sig på at følge de bestemmelser og hensyn, som kystsikringsloven angiver. Hensynene i lovens § 1. er gengivet nedenfor på denne side.

På de næste sider vil redegørelsen forholde sig til lovens 6 hensyn og internationale forpligtelser, i relation til Solrød Kommunes kystsikring. Her kan du finde dokumentation og rationaler for vi siger nej til kystsikring i vores område.

                                                                                                             NÆSTE SIDE


For den interesserede læser er der nedenfor redegjort for Kystsikringslovens seneste ændringer, hvad angår de hensyn loven foreskriver der skal afvejes ved en kystsikring.

Loven

Kystsikringsloven er de seneste år gentagne gange blevet ændret af folketinget. Loven hedder nu ”Lov om kystbeskyttelse m.v.” Fra den 1. september 2018 bliver det kommunalbestyrelser, som træffer afgørelse om tilladelse til kystsikringsprojekter.

Lovændringerne har også medført stærkt forringede klagemuligheder for borgerne. 

Formålsbestemmelsen i loven er samtidig blevet ændret. Formålet med kystbeskyttelsen varetages nu kun af 6 hensyn, hvor det tidligere var 8 hensyn. Udgåede hensyn er:

4) kystlandskabets bevarelse og genopretning

5) naturens frie udfoldelse

Hensyn

Kapitel 1 i loven angiver lovens formålsbestemmelse, som 18. juli 2018 er:                     

Lov om kystbeskyttelse m.v.

(Med seneste ændring ved LOV nr. 720 af 08/06/2018)

Kapitel 1

Formålet med kystbeskyttelse samt internationale forpligtelser

§ 1. Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn:

1) Behovet for kystbeskyttelse.

2) Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1 a.

3) Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.

4) Rekreativ udnyttelse af kysten.

5) Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.

6) Andre forhold.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler eller træffer bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende internationale konventioner og EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov, herunder forordninger, direktiver og beslutninger om naturbeskyttelse på kyster og søterritoriet. Miljø- og fødevareministeren fastsætter desuden regler om meddelelse af påbud og forbud og om oplysningspligter, hvis sådanne regler er nødvendige for at gennemføre eller anvende internationale konventioner og EU regler om forhold, der er omfattet af denne lov.

 

Referencer og bilag

Du kan læse hele seneste ’'Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse’ her: Bekendtgørelse 

Og du kan læse de seneste 2 lovændringer fra folketinget, der endnu ikke er implementeret i bekendtgørelsen, her:

LOV nr. 46 af 23/01/2018  

LOV nr. 720 af 08/06/2018 

NÆSTE SIDE

 

Design By Primer Themes