Stormfloden AfterUrd på vejStaunings Ø kl. 15:24 den 4-1-17, godt 2 timer før AfterUrd toppede. Bemærk klittop versus vandstand.

 

Hvilket behov er der for kystsikring øst for Strandvejen i Solrød?

På byrådsmødet i februar 2018 var der i punkt 20 bl.a. indstillet:
  1. Der vælges en kystsikringsløsning, der beskytter mod stormflod til kote 2,00 m i området øst for Strandvejen og til kote 2,80 m vest for Strandvejen.
  2. Et landdige som kystsikring i område 3 anbefales over for grundejerne i området.
Byrådet tiltrådte det indstillede. Note 1 
Til information: ’Område 3’ er laguneområdet, groft sagt området mellem Ventegodtsvej og Skensved Å.
 
Området mellem Ventegodtsvej og Birkelyngen
Vores højdekurvekort dokumenterer terrænet ved beboelserne mellem Ventegodtsvej og Birkelyngen er så højt, at der ikke er noget behov for at etablere en kystsikring på 2,0 m i området. Sådan kystsikring vil ikke yde nogen af beboelserne i dette område beskyttelse mod en oversvømmelse. Er højvandet i lagunen op til 2,0 m vil ingen beboelser oversvømmes, og bliver højvandet i lagunen over 2,0 m vil eventuelle oversvømmelser være de samme hvad enten der er en 2,0 m kystsikring eller ej. Vi ønsker ikke mindst derfor at grundejerne takker nej til kommunens anbefalede landdige i dette område.
 
Området mellem Birkelyngen og Køge Kommune
Vores højdekurvekort dokumenterer også at terrænet ved mange beboelser syd for Birkelyngen er så lavt, at der kan opnås beskyttelse. Den anbefalede kystsikring vil kunne yde disse beboelser beskyttelse mod oversvømmelse ved et højvande på op til 2,0 m i lagunen. Grundejerne i dette område må beslutte om de vil takke ja eller nej til etablering af kommunens anbefalede landdige i deres område. 
 
Området mellem Ventegodtsvej og Karlstrup Mosebæk
Nord for Ventegodtsvej er der også mange beboelser som vil blive oversvømmet af 2,0 m højvande i Køge Bugt. Det er ikke tilstrækkeligt alene at kystsikre til 2,0 m ved klitterne og ved Solrød Bæk. Vand kan via lagunen trænge bag om klitterne/kystsikringen og oversvømme beboelser nord for Ventegodtsvej. Allerede ved 1,5 m højvande i lagunen når vandet frem til beboelser på Plantagevej, se højdekurvekortet HER. Mange beboelser nord for Ventegodtsvej vil blive oversvømmet ved 2,0 m højvande i lagunen, det ses af kommunens oversvømmelseskort HER Note 2. Det samme gør sig gældende i den nordlige ende af området, hvor vand kan trænge ind fra området nord herfor (Trylleskoven), samt fra Karlstrup Mosebæk. Det er derfor nødvendigt med tværdiger i området, både i nord og i syd.
 
Området Trylleskoven
Området fra og med Karlstrup Mosebæk til Greve Kommune kaldes Trylleskoven. Det er et fredet naturområde, hvor der ingen beboelser er. En kortvarig oversvømmelse af området vil ikke medføre nogen skade på den tilstedeværende vegetation. Øst for Strandvejen planlægges der da heller ikke etablering af nogen kystsikring mellem Karlstrup Mosebæk og Greve Kommune.
 
Det samlede behov for etablering af kystsikring i Solrød øst for Strandvejen
Vi siger der øst for Strandvejen alene er behov for at etablere kystsikring to steder: 
  1. Mellem Birkelyngen og Skensved Å
  2. Mellem Ventegodtsvej og Karlstrup Mosebæk
Sådan kystsikring lever op til byrådsbeslutningen om at beboelser øst for Strandvejen er beskyttet til kote 2,0 m mod oversvømmelse af en stormflod.
Byrådet har vel ikke tænkt sig at anbefale kystsikring opført i områder, hvor sådan kystsikring ikke vil yde nogen beboelser i området beskyttelse? 

 NÆSTE SIDE


Note 1: Referat af hele byrådsmødet i februar 2018 kan ses HER. Punkt 20 i referatet er "Katalog med løsninger til kystsikring", og bilag til punkt 20 er ”Forslag til kystsikringsløsninger”, som kan ses HER.

Note 2: Oversvømmelseskortet er bilag til punkt 21 ”Forslag til principper for udgiftsfordeling vedr. kystbeskyttelse”, som byrådet også tiltrådte på byrådsmødet i februar 2018. Punkt 21 kan læses i samme referat som ovenfor nævnt. 

Design By Primer Themes