Der var store maskiner på stranden den 4-1-2017.

Hvem vil byrådet pålægge bidragspligt, og på hvilket grundlag?

Byrådet tiltrådte i februar 2018 at grundejeres bidragspligt skal pålægges ved hjælp af to forskellige tilgange i Solrød. Ejendommens beliggenhed, vest eller øst for Strandvejen, benyttes til at afgøre med hvilken en tilgang ”bidragspligtige ejendomme” udpeges.
Byrådet har altså tiltrådt en forskelsbehandling af borgere i Solrød, hvad angår pålæg af bidragspligt til kystsikring. Ønsker byrådet virkelig at forskelsbehandle borgere?
 
Bidragspligt som tiltrådt vest og øst for Strandvejen
  • VEST: Bidragspligtige ejendomme er ejendomme, der har behov for en beskyttelse mod direkte oversvømmelse. Der tages udgangspunkt i oversvømmelseskortet.
  • ØST: Som udgangspunkt pålægges alle ejendomme samme arealbaserede bidrag, differentieret efter arealstørrelse.
(Info: Beskyttet mod direkte oversvømmelse kræver, at ejendommen er beliggende under sikringsniveauet.)
 
Grundlag for bidragspligt
Bidragspligt er i Bekendtgørelse af Lov om kystbeskyttelse bestemt således:
  • § 9 a. Kommunalbestyrelsen kan i sin afgørelse efter § 5 pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen.
Langt den største del af alle ejendommene øst for Strandvejen i Solrød er beliggende højere end deres foranstaltningers 2,0 m sikringsniveau. De opnår derfor ikke en direkte beskyttelse. For at disse ejendomme kan pålægges bidragspligt kræver loven, at ejendommene opnår anden fordel ved foranstaltningen.
 
Kommunens fremførte grundlag for bidragspligt
I byrådsmøde referatet oplyses:
  • Nord for Ventegodtsvej (område 2):”Det vurderes, at alle ejendomme i området mellem Strandvejen og kystlinjen vil få gavn af sikringsforanstaltningerne – enten som en beskyttelse mod direkte oversvømmelse, mod risikoen herfor eller i form af andre fordele.”
  • Syd for Ventegodtsvej (område 3): ”I område 3 gælder de samme overvejelser som for område 2.”
Vi siger det er en alvorlig fejl når administrationen i sin indstilling til byrådsbeslutning lægger de samme overvejelser til grund for område 3, som der lægges til grund for område 2. Vi vil behandle og begrunde denne fejl, samt også de i indstillingen fremførte bemærkninger vedr. risiko og andre fordele, på efterfølgende sider.
 
Endelig fastsættelse af bidrag øst for Strandvejen
Udgangspunktet er (som ovenfor beskrevet), at alle ejendomme pålægges samme arealbaserede bidrag, differentieret efter arealstørrelse.
Byrådet har overladt det til administrationen at vurdere og endeligt fastsætte de pligtige bidrag øst for Strandvejen. Det er sket ved at byrådet tiltræder indstillingen, hvor der skrives: 
  • ”Administrationen vil foretage den endelige fastsættelse, herunder som anført vurdere behovet for en graduering inden for området mellem grupper af ejendomme og eventuelt enkeltejendomme.”  
Vi fastholder der ikke er objektivt grundlag for at etablere et 2,0 m landdige på strækningen Ventegodtsvej til og med Birkelyngen, herunder at der ikke er lovligt grundlag for at ejendommene beliggende øst for Strandvejen på denne strækning pålægges en bidragspligt.
Design By Primer Themes