Det gav lidt forviklinger, da naturen skulle tilpasse sig. Den 24. februar 2017 havde de herskende strømforhold flyttet rundt på det sand, der var blevet brugt til Solrød Bæk's sandspærring under AfterUrd og efterfølgende flyttet ud på stranden. Det er ikke altid til at forudsige hvordan Moder Natur opfører sig. Alt blev dog godt igen (med maskinhjælp).

Hvilken risiko og andre fordele ser kommunen?

I referat af byrådsmøde februar 2018 fremfører indstillingen samme forhold for risiko og andre fordele i område 2 som i 3 (nord og syd for Ventegodtsvej). Der er udarbejdet et såkaldt juridisk notat (bilag 1 til referat punkt 21) som oplæg for bl.a. disse forhold.
Det er disse forhold der lægges til grund for et pålæg af bidragspligt på ejendomme, som er beliggende i en højere kote end foranstaltningens sikringsniveau. Disse forhold er afgørende for om der er et legalt grundlag for bidragspligt på ejendomme, der ikke vil blive direkte beskyttet af foranstaltningen.
 
Forhold der i indstillingen er fremført for område 2 og 3
Om risikoen og andre fordele bemærkes i referatet, at:
  1. De udarbejdede oversvømmelseskort rummer en grad af usikkerhed om vandets udbredelse i dette relativt flade område, jf. notat fra Niras (bilag 2 til referat punkt 21).
  2. Derudover er der i område 2 som hovedregel tale om relativt værdifulde ejendomme, hvor kystsikringen vil medvirke til at beskytte ejendomsværdierne – også for de ejendomme, der ligger fjernest fra kystlinjen.
  3. For alle ejendomme kommer tillige beskyttelsen af de rekreative interesser forbundet med en bevarelse af stranden og klitterne ind i billedet.
  4. Endvidere er en del af vejene i område 1, 2 og 3 udlagt som redningsveje (bilag 3 til referat punkt 21).
  5. Endelig har bestyrelserne i grundejerforeningerne langs med kysten udtrykt ønske om, at der betales solidarisk for kystbeskyttelsen.
 
Usikkerhed om vandets udbredelse, punkt 1.
Vi er nødt til at sige, at påståede usikkerhed om vandets udbredelse beror på den fejl, at strækningen fra Ventegodtsvej til og med Birkelyngen øst for Strandvejen er angivet at være et relativt fladt område. Tværtimod kan det ses på Koter strandsiden, at  området er kuperet, stigende fra kote 0 m ved lagunebredden til over kote 4,0 m indenfor de ca. 300 m der er mellem lagunen og Strandvejen. Intet sted er 2,0 m kurven brudt på strækningen Ventegodtsvej til og med Birkelyngen, der eksisterer simpelt hen ingen hydrauliske passager på denne strækning. Der er ingen grad af usikkerhed om vandets udbredelse i området her med et terræn stigende sådan. Ellers skal vand da starte med at kunne løbe voldsomt opad. En kommentering af notat fra Niras kan læses HER.
 
Medvirke til at beskytte ejendomsværdier, punkt 2.
At påstå et dige medvirker til at beskytte mod tab af ejendomsværdi, også for de ejendomme der ligger fjernest fra kystlinjen, når ingen af beboelserne ud for diget oversvømmes ved en vandstand lig digets sikringsniveau, det er altså noget af en påstand. Vi er uenige i denne påstand.
For strækningen fra Ventegodtsvej til og med Birkelyngen øst for Strandvejen vil 2,0 m landdiget ikke beskytte nogen beboelser mod oversvømmelse.
 
Beskyttelse af de rekreative interesser, punkt 3.
Landdiget syd for Ventegodtsvej (område 3) kan og vil ikke beskytte rekreative interesser forbundet med en bevarelse af områdets strand og klitter. Intet af foranstaltningen skal foretages ved områdets nærliggende strand og klitter på Staunings Ø, der er simpelthen ikke bevarelsestiltag eller andet på Staunings Ø.
 
Redningsveje, punkt 4.
I kortet over redningsveje er der markeret 3 redningsveje på strækningen fra Ventegodtsvej til og med Birkelyngen øst for Strandvejen. Det drejer sig om Østre Grænsevej, Strandtoften og vejen gennem Jersie Strandpark. Det ses af Koter strandsiden, at alle 3 redningsveje er beliggende højere end kote 2,0 m. De 3 redningsveje har altså ikke behov for en 2,0 m beskyttelse. Der vil heller ikke opnås nogen beskyttelse af de 3 redningsveje med det påtænkte 2,0 m landdige på strækningen.
 
Solidarisk betaling for kystbeskyttelse, punkt 5.
Grundejerforeningen JSG har i hvert fald ikke udtrykt ønske om, at der betales solidarisk for kystbeskyttelsen øst for Strandvejen. JSG har foreslået den samlede kystsikring i Solrød kunne afholdes således, at den totale omkostning til al kystsikring i Solrød fordeles solidarisk på samtlige grundejere i Solrød Kommune.
I øvrigt kan grundejerforeningen JSG i henhold til gældende vedtægter ikke forpligte medlemmer økonomisk ud over medlemskontingentet uden medlemmers skriftlige sanktion. Det er således ikke noget, grundejerforeningen JSG kan blande sig i og tages til indtægt for.
Det er enhver grundejers eget ansvar at sikre egen ejendom. Det har ansvarlige ministre på området gentagne gange udtalt offentligt.
 
Konklusion
Vi siger, at ingen af de fremførte forhold i den tiltrådte indstilling gør sig gældende på strækningen fra Ventegodtsvej til og med Birkelyngen øst for Strandvejen.
Der er således ikke nogen fremførte forhold der kan lægges til grund for et pålæg af bidragspligt på ejendomme, som ikke opnår en direkte beskyttelse ved foranstaltningen på strækningen fra Ventegodtsvej til og med Birkelyngen øst for Strandvejen.
Det er os faktisk uforståeligt, at indstillingen har vurderet og fundet de samme overvejelser gælder i område 3 som i område 2.

NÆSTE SIDE 

Design By Primer Themes