Strandstien 4,  view mod østDagen efter stormfloden "AfterUrd". Den 6. januar 2017 viste isflagerne, hvor højt vandet nåede i lagunen.


Vegetation vinteren 2018 (18-2-2018)Et år efter (18-2-2018) ses græs, træer, buske og øvrig vegetation upåvirket af "AfterUrd" stormfloden.


Sommer 2018Sensommer (11-8-2018). Den lange tørke har ikke påvirket "AfterUrd" oversvømmet areal, der er frodigt. (Billeder fotograferet ved Strandstien 4.)

Andre økonomiske hensyn

Med til økonomiske hensyn hører også at vurdere, om foranstaltningens etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger står mål med de værdier der beskyttes af foranstaltningen, samt om et objekt er beskyttelsesværdigt.

Der kan være værditab på ejendom foranlediget af kort- og langsigtede gener ved at etablere foranstaltningen. Det kan f.eks. være mistet eller begrænset havudsigt, tab af herlighedsværdi, øget indkik fra forbipasserende og ekspropriationer. Det påvirker de økonomiske hensyn. Et værditab på ejendom grundet etablering af foranstaltningen hører hjemme under etableringsomkostningerne til foranstaltningen.

Det skal naturligvis først og fremmest vurderes om der er beskyttelsesværdige objekter. I Solrød er der f.eks. det ubebyggede område 1, den fredede Trylleskoven, hvor der ikke er beskyttelsesværdige objekter. 

Hvad får man for pengene?
Det er vigtigt at gøre sig fuldstændig klart, at en højvandsbeskyttelse ikke giver garanti mod oversvømmelser. En højvandsbeskyttelse vil alene reducere risikoen for oversvømmelser.
Man må altså ikke tro en højvandsbeskyttelse er en forsikring mod oversvømmelse. Der kan etableres nok så dyre foranstaltninger med nok så høje sikringsniveauer, hvis vandstanden bare kommer lige over sikringsniveauet bliver der alligevel oversvømmelse.
 
Kalkuleret risiko
Reelt tages der en kalkuleret risiko, når det besluttes om en højvandsbeskyttelse skal etableres, og i givet fald til hvilket niveau. Jo højere sikringsniveau, des mere omkostning og reduceret risiko.
 
Hvordan beregner man ”står mål med”?
Når det beregnes hvorvidt foranstaltningens etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger står mål med de værdier der opnår reduceret risiko for oversvømmelse, ses på ”cost-benefit” forholdet. Kort forklaret beregnes følgende:
  1. Hvilke ejendomme kan foranstaltningen beskytte mod skade (altså hvilke ejendomme er beliggende under foranstaltningens sikringsniveau, og som uden foranstaltningen vil lide skade når vandstanden er lig sikringsniveauet)
  2. Hvad koster det at udbedre skade på disse ejendomme efter en oversvømmelse på niveau med sikringsniveauet
  3. Hvor statistisk tit vil der ske skade på disse ejendomme uden foranstaltningen (f.eks. én gang hvert 100 år)
  4. Hvad er foranstaltningens etablerings- og vedligeholdsomkostninger for det samme tidsrum (i eksemplet, hvad koster det at etablere og vedligeholde foranstaltningen i 100 år)
Til at bestemme om foranstaltningen er økonomisk forsvarlig at etablere, altså hvorvidt omkostninger til foranstaltningen står mål med pris på udbedring af skader, så holder man forholdet mellem omkostningerne (mellem 2. og 4.) op mod hinanden. Er omkostninger til foranstaltningen (4.) større end hvad udbedring af skader på ejendomme koster (2.), vil det ikke være økonomisk forsvarlig at etablere foranstaltningen. Foranstaltningen står ikke mål med evt. skade.
 
Hvor i Solrød lider beboelser skade ved en 2,0 m stormflod
Der er mange beboelser i område 2 (nord for Ventegodtsvej) der vil blive oversvømmet af en 2,0 m stormflod og lide skade derved. Det samme er tilfældet syd for Birkelyngen, såvel som vest for Strandvejen. Her er alle steder beskyttelsesværdige objekter beliggende betydeligt under kote 2,0 m.
Derimod er der ikke beskyttelsesværdige objekter på strækningen Ventegodtsvej til og med Birkelyngen, som vil lide skade ved en 2,0 m stormflod. En 2,0 m stormflod vil næppe medføre vand i nogle haver på strækningen, vandstanden i lagunen vil være lavere, som beskrevet på forrige sider.
Selv hvis vandstanden i lagunen blev 2,0 m er det alene begrænsede dele af nogle haver, der i kort tid kan oversvømmes af brakvand (lavt saltindhold på 0,05-0,25 %, som i Østersøen). Vegetation vil ikke lide skade af en kortere påvirkning, se billeder øverst på denne side.
 
Ekspropriation
Der er mere end 20 parceller på strækningen Ventegodtsvej til og med Birkelyngen, der har Strandstien beliggende indenfor parcellen, se Matrikelkort. Ønsker en parcels grundejer ikke der etableres et landdige på parcellen, så er kommunen tvunget til at ekspropriere den nødvendige del af parcellen, hvis landdiget skal etableres. Udgifter til ekspropriation hører hjemme under etableringsomkostningerne til foranstaltningen.
 
Konklusion for Solrød
Der er mange beskyttelsesværdige objekter mod en stormflod på 2,0 m i store dele af Solrød. Undtaget er strækningen Ventegodtsvej til og med Birkelyngen, der er ikke beskyttelsesværdige objekter mod en stormflod på 2,0 m, siger vi.
 
Hvor der er beskyttelsesværdige objekter mod en stormflod på 2,0 m må omkostninger til foranstaltninger formodes at kunne stå mål med de værdier, der beskyttes af foranstaltningerne.
Vi siger, at det 1350 m lange landdige på strækningen Ventegodtsvej til og med Birkelyngen ikke vil være økonomisk forsvarlig at etablere, hverken med eller uden ekspropriation. Hvis overhovedet nogen værdier beskyttes mod skade af foranstaltningen her, så er det helt utilstrækkelige skader til at stå mål med omkostninger til foranstaltningen på strækningen.
Design By Primer Themes